Các Loại Bao Thư khác

 • Tên sản phẩm: Các Loại Bao Thư khác
 • Đơn giá: 0 VND
 • Sản phẩm chi tiết:
  Bao thư 12x23 Trắng Ford 80 10,200 1 gói 50 cái


  Ford 100 15,500 1 gói 50 cái
  Bao thư 14x20 Trắng Ford 80 11,000 1 gói 50 cái


  Ford 100 16,000 1 gói 50 cái
  Bao thư 16x16 Trắng Ford 80 11,500 1 gói 50 cái


  Ford 100 16,800 1 gói 50 cái
  Bao thư 16x22 Trắng Ford 80 13,000 1 gói 50 cái


  Ford 100 18,200 1 gói 50 cái
  Bao thư 18x24 Trắng Ford 80 16,000 1 gói 50 cái


  Ford 100 21,500 1 gói 50 cái
  Bao thư 18x25 Trắng Ford 80 16,500 1 gói 20 cái


  Ford 100 22,000 1 gói 20 cái
  Bao Thư 25x35 Trắng Couche 150 24,000 1 gói 20 cái
  Bao Thư 25x35 Trắng Ford 120 16,500 1 gói 20 cái
  Bao Thư 25x35 Da bò Kraft Nhật 14,500 1 gói 20 cái